Productiegegevens

Geef hier je gegevens in

Wens je je productiegegevens op te laden of in te voeren:


Selecteer .csv met koegegevens
Gegevens melkkoeien
Optionele gegevens

Melkprijs (euro/100l)

Behoefteberekening

FPCM
kg/dag
VEMmin
/kg VS
DVEmin
/kg VS

Rantsoen

Geef hier je rantsoen in

Wens je rantsoengegevens op te laden of rechtstreeks in te voeren:

Selecteer .csv met rantsoengegevens

Opgenomen rantsoen melkvee

Resultaat


Voederopnamecapaciteit

VOC

Melkproductie - voederwinst grafiek

Basisrantsoen

Geoptimaliseerd rantsoen

Informatief

De voerwinsttool is gemaakt door Boerenbond en ILVO. Dit gebeurde in het kader van een Operationele Groep met melkveehouders en met steun van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen en inspireren in de samenstelling van de rantsoenen. Vanuit de huidige samenstelling van het rantsoen, de bijhorende productie en marktprijzen voor voeders en melk krijg je suggesties om de voerwinst op uw bedrijf te verhogen: resulteert bij de huidige prijzen harder voeren om de productie op te drijven voor meer voerwinst? Of krijg je het aanbod tot een goedkoop voedermiddel waarvan je niet zeker bent dat het onder de streep iets kan opleveren? De voerwinsttool kan je op weg zetten om een eerste inschatting te maken wat haalbaar is voor uw bedrijf en kan u helpen om samen met de voeradviseur op zoek te gaan naar een optimale voerwinst op uw bedrijf.

Stappenplan:

De eerste stap in het gebruik van de tool is het ingeven van de huidige productiegegevens. Deze kunnen ofwel manueel worden ingevoerd ofwel opgeladen via een CSV-bestand uit de rantsoentool van ILVO. Het betreft de melkproductie, vet- en eiwitgehalte, gewicht van de koeien en een aantal optionele gegevens. Ook de melkprijs kan worden ingegeven, het gaat hier over de effectief uitbelaatde melkprijs (excl. BTW). Het ingeven van deze gegevens resulteert in een behoefteberekening dat wordt uitgedrukt in VEM en DVE.

Hierna kan het huidige rantsoen worden opgeladen (CSV-bestand uit rantsoentool) of manueel worden ingegeven. Zorg er dan wel voor dat je over volgende gegevens beschikt van elk rantsoencomponent : Hoeveelheid (kgVS), Marktprijs (euro/ton VS, excl. BTW), DS-gehalte (gr/kg VS), VEM, DVE, OEB, VW, SW, FOS (/kg DS). Per voedercomponent kan je ook aangeven hoeveel je van die product minimaal of maximaal wenst te geven. Dit kan belangrijk zijn in het kader van beschikbaarheid of in het kader van hoeveelheden op vlak van diergezondheid. Door een minimum of maximum in te geven kan je ook componenten uitschakelen voor simulatie. Door het maximum op 0 kg sluit je een voedercomponent uit voor simulatie.

Als je op de knop ‘vul aan met ingevoerde waarden’ klikt verschijnt een tabel en een punt op de grafiek. Dit punt geeft de huidige situatie weer. In de Y-as kan je de voerwinst aflezen.

Vervolgens kan het basisrantsoen worden geoptimaliseerd. Door op de knop ‘optimaliseer basisrantsoen’ te klikken verschijnt er een curve in de grafiek met de verschillende hoeveelheden onder de curve.

Nu kan je nieuwe interessante voedercomponenten gaan toevoegen door aan te vinken dat je een extra component wenst toe te voegen. Dit kan je rechtstreeks doen of uit de bibliotheek.

Door op de knop ‘optimaliseer met extra component’ te klikken verschijnt een tweede curve in de grafiek zodat je het effect van het nieuwe rantsoencomponent visueel kan waarnemen. Ook nu kan je door op een punt in de grafiek te klikken de samenstelling van het rantsoen bekijken.

Hierna kan je als gebruiker kiezen om het basisrantsoen aan te passen met die extra component. De grafiek geeft dan de (vernieuwde) uitgangssituatie weer. Het proces kan dan opnieuw doorlopen worden. Vergeet niet minimum en maximum hoeveelheden aan te passen om componenten uit te schakelen of zeker toe te voegen. Het is nu aan jou om verder te simuleren en te optimaliseren volgens beschikbaarheid van de rantsoencomponenten en volgens de voerwinst en de gezondheid van jou dieren.

BELANGRIJK : We raden sterk aan om deze optimalisatie stap ofwel samen met de voeradviseur te doen ofwel om de resultaten van de simulatie te bespreken met de voeradviseur vooraleer er wordt geschakeld in het rantsoen.

DISCLAIMER: Deze simulatie vertrekt van een wel overwogen berekening waarbij rekening is gehouden met redelijke assumpties. De berekeningen zijn louter indicatief. Niettemin geeft het rekenmodel een goed beeld van de mogelijke impact van bepaalde keuzes op jou bedrijf. In geen geval zullen Boerenbond en ILVO aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de rekentool.